Υπηρεσίες

Υπηρεσία συγκριτικής αξιολόγησης

Θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας όταν καταθέτετε μία προσφορά σε διαγωνισμό του δημόσιου τομέα

WΜε αυτή την υπηρεσία μπορείτε να αξιολογήσετε την επιχείρησή σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς που έχουν επιτυχώς συνάψει στο παρελθόν δημόσιες συμβάσεις στον τομέα δραστηριότητάς σας. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνετε τις ‘καλές πρακτικές’ και πως μπορείτε να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της προσφοράς σας. Επίσης, χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία μπορείτε να εντοπίσετε επιπλέον ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων στις οποίες μπορούμε να σας απαντήσουμε βασιζόμενοι στην εκτενή βάση δεδομένων επιτυχημένων προσφορών και συμβάσεων που διαθέτουμε:
  • 1. Ποιες εταιρείες επιτυγχάνουν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο (Common Procurement Vocabulary -CPV )
  • 2. Από που προέρχονται (χώρα)
  • 3. Υπάρχουν συνήθως πολλοί διαγωνισμοί στον κλάδο μου (βάσει δεδομένων προηγούμενων ετών)
  • 4. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο μου (αριθμός προσφορών)
  • 5. Ποια είναι τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης (χαμηλότερη τιμή)
  • 6. Ποιος προκηρύσσει διαγωνισμούς με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας (τύπος δημόσιας αρχής)
  • 7. Ποιος υποβάλλει προσφορές ίσης τάξης μεγέθους με εμένα (ύψος σύμβασης)
For more information, please contact us using info@tenderio.com.

Ενδιαφέρεστε?

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της “Υπηρεσίας Υποστήριξης” και θα σας απαντήσουμε άμεσα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας