Služby.

Národné príručky

Máte záujem podať žiadosť o verejnú súťaž v zahraničí, ale váhate . Odrádza vás nedostatok informácii o konkrétnych prvkoch, postupoch verejného obstarávania a verejných zákaziek v cudzine?

Tenderio vám pomôže poskytnutím presných pokynov a informácii, ktoré by ste mohli potrebovať na súťažiach v nasledujúcich krajinách: Slovensko, Česká republika, Veľká Británia, Írsko, Grécko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Španielsko.
Každá národná príručka obsahuje cenné informácie týkajúce sa:

  • Právneho Rámca
  • Ukazovateľov a štatistík verejného obstarávania
  • Štruktúry a obsahu ponúk
  • Postupov (informácie, postupy predkladania ponúk, nástroje)
  • Rád ako sa vyhnúť bežným chybám
Stiahnite si sprievodcu prvkami špecifickými pre jednotlivé krajiny v oblasti verejného obstarávania:

Použitie akýchkoľvek vedomostí, informácií alebo údajov obsiahnutých v tomto dokumente je na vlastné riziko. Ani Tenderio ani žiaden z jeho členov, ich zamestnanci alebo zástupcovia neprijmú zodpovednosť, alebo z nedbanlivosti alebo inak, za akúkoľvek stratu, škodu alebo náklady, ktoré akákoľvek osoba utrpela v dôsledku používania akýmkoľvek spôsobom alebo formu akýchkoľvek vedomostí, informácií alebo údajov obsiahnutých v tomto dokumente alebo kvôli nejakej nepresnosti, opomenutiu alebo chybám v nich obsiahnutých.

Európska komisia nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za používanie takýchto vedomostí, informácií alebo údajov alebo ich následkov.